• 1meisje-met-rug-tegen-bed.jpg
 • 2vader-geeft-zoon-schouderklopje.jpg
 • 3jongen-met-hoofd-in-handen.jpg
 • bergbeklimmer-reikt-hand.jpg
 • helpende-hand.jpg
 • meisje-met-hand-voor-hoofd.jpg
 • meisje-met-hoofd-op-knien.jpg
 • meisje-tegen-muur-kijkt-opzij.jpg
 • schreeuwende-man.jpg
 • stop-op-hand.jpg

Privacyverklaring

Mindequipment, gevestigd aan Hartenvier 2 5683 DS Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.mindequipment.nl
Hartenvier 2 5683 DS Best
+31(0)622699047

Marc van Rosmalen is de Functionaris Gegevensbescherming van Mindequipment. Hij is te bereiken via marc@mindequipment.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mindequipment verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mindequipment verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marc@mindequipment.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mindequipment verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om diensten te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Mindequipment neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mindequipment) tussen zit. Mindequipment gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Qurentis; dit programma wordt gebruikt voor dossiervorming en verslaglegging. Om de aard van onze begeleiding inzichtelijk te maken en de voortgang te monitoren wordt in nauwe samenwerking met de cliënt een plan van aanpak opgesteld en regelmatig geëvalueerd. Er vindt verslaglegging plaats ten aanzien van de contactmomenten. De gegevens in de dossiers worden geregistreerd met toestemming van cliënten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Waar van toepassing hanteert Mindequipment wettelijke bewaartermijnen.

Mindequipment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Clientdossiers worden gedurende 1 jaar bewaard. Dit om te voorkomen dat cliënten die bij ons terugkomen binnen die periode al hun gegevens opnieuw moeten verstrekken en om in voorkomende gevallen voort te kunnen borduren op de ingezette koers. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er na afsluiting van het dossier nog onvrede geuit wordt. In voorkomende gevallen kan dan het dossier geraadpleegd worden. Buiten de cliëntdossiers worden geen cliëntgegevens bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mindequipment verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mindequipment blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mindequipment gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mindequipment en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marc@mindequipment.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mindequipment wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mindequipment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marc@mindequipment.nl

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

‘Respect voor de ander, begint bij jezelf’

‘Ik ben er nog niet, maar ik ben dichterbij dan gisteren’