• 1meisje-met-rug-tegen-bed.jpg
 • 2vader-geeft-zoon-schouderklopje.jpg
 • 3jongen-met-hoofd-in-handen.jpg
 • bergbeklimmer-reikt-hand.jpg
 • helpende-hand.jpg
 • meisje-met-hand-voor-hoofd.jpg
 • meisje-met-hoofd-op-knien.jpg
 • meisje-tegen-muur-kijkt-opzij.jpg
 • schreeuwende-man.jpg
 • stop-op-hand.jpg

Weerbaarheidstraining voor professionals

Weerbaarheidstraining voor professionals (de training is gericht op mentale en fysieke weerbaarheid).

Bij de uitvoering van sommige beroepen komt agressie regelmatig voor. Professionals die bij hun werk in contact komen met anderen moeten in staat zijn om op een professionele en functionele manier werkrelaties aan te gaan en zullen in moeilijke situaties op een professionele manier moeten reageren.
Medewerkers dienen hierop getraind en geschoold te worden.
Mindequipment draagt met haar trainingen onder andere bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen van medewerkers, het voorkomen van fysieke agressie en het creëren van een veiliger werkklimaat.

Voor Mindequipment staat kwaliteit voorop. Trainers met ruime ervaring in de Dienst Justitiële Inrichtingen, (justitiële) jeugdzorg, jeugdhulpverlening en het onderwijs ontwikkelen de trainingen en voeren deze uit. Om de kwaliteit te borgen monitort Mindequipment al haar trainingen.

Mindequipment biedt handvatten om jezelf beter te positioneren t.o.v. de cliënt en/of collega’s.. De training zorgt voor een inhoudelijke verrijking/verdieping. Door de trainers zullen concrete handvatten en hulpmiddelen worden geboden om het handelen richting de klant (cliënt) beter vorm te kunnen geven. Daarnaast leren professionals zichzelf beter te positioneren in een team.
Weerbaarheid is absoluut noodzakelijk voor de bescherming van uzelf, uw collega's en anderen. Fysieke weerbaarheid geeft je de mogelijkheid om doeltreffend te handelen bij dreigend en daadwerkelijk fysiek geweld, zonder jezelf of de ander onnodig letsel toe te (laten) brengen.

De kracht van de training is dat de cursisten op een praktische manier leren omgaan met diverse vormen van non-verbale en verbale agressie en fysiek geweld zoals deze in onze huidige maatschappij voorkomen. De cursisten zullen kennismaken met hun primaire gedrag als zij geconfronteerd worden met stress, ongemak en angst. Deze ervaring is namelijk bepalend om te komen tot een veilige en creatieve oplossing. Het aanleren van alleen technieken is daarom een vorm van schijnveiligheid. Het primaire gedrag bij een stresssituatie uit zich o.a. door te reageren vanuit de grove motoriek, de fijne motoriek wordt uitgeschakeld. De cursisten zullen dit primaire gedrag ervaren en vanuit die ervaring zoeken naar de meest veilige en creatieve oplossing binnen zijn/haar fysieke en mentale basisvaardigheden.

Thema’s
Tijdens de training komen de volgende thema’s aan de orde:

• Veiligheid
• Contact
• Zelfreflectie bewustwording van eigen gedachten / houding / handelen
• Situationeel leiderschap
• Motivatie
• Weerstand
• Conflicthantering
• Empathisch de-escalerend optreden
• Confronteren, anderen begrenzen, leidinggeven
• Signaleren van agressie
• Professionele reactie op agressie (verschil in aanpak van verschillende agressievormen)
• Collegialiteit en samenwerking
• Fysieke weerbaarheid (zelfverdediging , de-escalerende optreden)

 • Coaching en ondersteuning van professionals

  Coachen en ondersteunen van professionals houdt in dat je een medewerker, collega of team helpt werk gerelateerde doelen te verwezenlijken en zich verder helpt te ontwikkelen. Je helpt de ander leren. Niet door te onderwijzen, maar door te inspireren en te ondersteunen. Hierdoor ben je in staat het zelf-reflecterende en zelfsturende vermogen van de professionals optimaal te stimuleren.

  Lees meer: Coaching en ondersteuning van professionals

 • Competentie vergrotend werken

  Het competentiemodel ontstond in de jaren tachtig. Een groep gedragstherapeuten op het toenmalige Pedologisch Instituut in Amsterdam had in de jaren zeventig een gedragsmatige vaardigheidstraining ontwikkeld en geëvalueerd Het later ontstane PI Research ontwikkelde diverse programma’s op basis van het competentiemodel. Het competentiemodel werd aanvankelijk ‘het tekortmodel’ en later ‘het taak-vaardigheidsmodel’ genoemd.

  Lees meer: Competentie vergrotend werken

 • Groepsdynamica

  Jongeren/kinderen ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. De workshop groepsdynamica heeft tot doel de begeleider praktische handvatten mee te geven om adequaat om te gaan met de diverse fasen van groepsontwikkeling.

  Lees meer: Groepsdynamica

 • Morele ontwikkeling

  Kinderen en adolescenten ontwikkelen tijdens het opgroeien een mate van moreel redeneren of besef. Kohlberg, een invloedrijke ontwikkelingspsycholoog, leverde aan de theorie hieromtrent een grote bijdrage halverwege vorige eeuw. Hij onderscheidde drie niveaus van moreel redeneren die elk zijn onderverdeeld in twee stappen. Een belangrijke toevoeging is dat niet ieder mens zich leeftijdsadequaat ontwikkelt.

  Lees meer: Morele ontwikkeling

 • Omgaan met agressie

  Goed omgaan met agressie vraagt om vaardigheden om veilig en effectief op te kunnen treden bij agressief en lastig gedrag, met als uiteindelijk doel agressie in een vroeg stadium te herkennen en vervolgens een de-escalerende aanpak toe te kunnen passen. Lichaamstaal, actief luisteren, assertief communiceren en de-escalerende verbale technieken worden behandeld. Weerbaarheid geeft rust, zelfbewustzijn en inzicht in eigen en andermans denken, voelen en handelen. Je kunt situaties beter inschatten en daardoor beter inspelen op conflicten.

  Lees meer: Omgaan met agressie

 • Opvang en nazorg van medewerkers na calamiteiten

  Het op een professionele wijze nabespreken van calamiteiten met aandacht voor de persoon is een steeds belangrijker onderdeel van het werk geworden. Agressie en geweld spelen steeds vaker een rol. Dit doet wat met medewerkers. Wanneer hier onvoldoende aandacht aan wordt besteed is de kans dat medewerkers hier blijvend last van ondervinden of uitvallen groter.

  Lees meer: Opvang en nazorg van medewerkers na calamiteiten

 • Systeem gericht werken

  Jarenlang is men voornamelijk gericht geweest op het veranderen van de jongere/het kind als individu. Uit wetenschappelijk onderzoek is echter gebleken dat verandering van het individu alleen niet voldoende is. Het systeem speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van jongeren/kinderen en het voorkomen van probleemgedrag. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat een disfunctionerend gezin de kans vergroot dat een jongere/kind probleemgedrag vertoont of blijft vertonen. Onderdeel van het gezinssysteem kunnen ook de pleegouders of andere verzorgers zijn.

  Lees meer: Systeem gericht werken

 • Teamontwikkeling management

  Het managementteam is een cruciaal onderdeel van de organisatie. Hier worden onder andere missie en visie ontwikkeld. Het uitdragen van deze missie en visie begint bij het management. Samenwerking is de sleutel naar succes maar het (gedeeltelijk) ontbreken daarvan is tegelijkertijd een belangrijke belemmering ten aanzien van de ontwikkeling van de organisatie.

  Lees meer: Teamontwikkeling management

 • Weerbaarheidstraining voor professionals

  Weerbaarheidstraining voor professionals (de training is gericht op mentale en fysieke weerbaarheid).

  Lees meer: Weerbaarheidstraining voor professionals

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’

‘Respect voor de ander, begint bij jezelf’

‘Ik ben er nog niet, maar ik ben dichterbij dan gisteren’